گروه لیوا سافت توان خود را بر روی اتوماتیک سازی برنامه ها قرار داده تا کمترین استفاده از نیروی انسانی شود.