گروه لیوا سافت از برنامه نویسانی مجرب برای پروژه های خود استفاده میکند.