کلود

پیش بینی محاسبات ابری برای سال ۲۰۲۰

در اینجا پیش بینی های ما برای محاسبات ابری در سال ۲۰۲۰ ارائه شده است ، از سرور تا آنچه که بازیکنان بزرگ موجود در بازار را هدایت می کند. بازار ابر عمومی از دیرباز به عنوان یک مسابقه سه ادامه مطلب