گروه لیوا سافت با کمک تجریبات متخصصین شبکه زیر ساخت های مورد نیاز برای برنامه ها و پروژه ها را تامین میکند.