لیوا سافت توان آن را دارد تا برنامه های بکند و سمت سرور را برای مشتریان خود فراهم آورد.